ลำดับการแบ่งชำระค่างวด

กรณีมีสัญญาที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระมากกว่า 1 สัญญา

​การชําระเงินค่างวดกรณีลูกค้ามีสัญญาสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการชําระค่างวดมากกว่า 1 สัญญา บริษัทจะดําเนินการจัดสรรเงินเพื่อชําระเงินกู้ตามสัญญาสินเชื่อใดๆ ของลูกค้าที่มีกับบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถชําระค่างวดแบบระบุรายสัญญาได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญโดยเป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัท กําหนด

 • ลำดับที่ 1 : จำนวนวันคงค้างชำระ - พิจารณาชำระค่างวดไปยังสัญญาที่มีจำนวนวันคงค้างมากที่สุดก่อน โดยมีเป้าหมายลดระยะเวลาการผิดนัดชำระของลูกค้า หากไม่มีสัญญาใดที่ค้างชำระจะพิจารณาเงื่อนไขในลำดับถัดไป
   

 • ลำดับที่ 2 : กำหนดชำระค่างวดถัดไป - พิจารณาชำระค่างวดไปยังสัญญาที่มีกำหนดชำระค่างวดใกล้ที่สุดก่อน โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงในการเกิดผิดนัดชำระ หากงวดชำระดังกล่าวทุกสัญญามีการชำระแล้วจะพิจารณาเงื่อนไขในลำดับถัดไป
   

 • ลำดับที่ 3 : อัตราดอกเบี้ย - พิจารณาชำระค่างวดไปยังสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดก่อน โดยมีเป้าหมายในการลดภาระดอกเบี้ยของลูกค้า หากทุกสัญญามีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันจะพิจารณาเงื่อนไขในลำดับถัดไป
   

 • ลำดับที่ 4 : จำนวนงวดคงเหลือ - พิจารณาชำระค่างวดไปยังสัญญาที่มีจำนวนงวดคงเหลือในสัญญาน้อยที่สุดก่อน โดยมีเป้าหมายในการลดภาระจำนวนสินเชื่อของลูกค้า หากจำนวนงวดคงเหลือเท่ากัน หรือเป็นงวดสุดท้ายทั้งคู่ จะพิจารณาเงื่อนไขในลำดับถัดไป

 • ลำดับที่ 5 : ยอดชำระ - พิจารณาชำระค่างวดที่มียอดชำระสูงก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินต้น หากยอดชำระเท่ากัน จะทำการพิจารณาเงื่อนไขในลำดับถัดไป
   

 • ลำดับที่ 6 : ระยะเวลาการทำสัญญา - พิจารณาชำระค่างวดในสินเชื่อที่ทำสัญญามาก่อน
   

 • การชำระเงินค่างวด บริษัทจะนำยอดชำระของลูกค้ามาทำการพิจารณาแบ่งชำระให้ครบทีละงวด ตามลำดับการแบ่งชำระข้อ 1-6 จนครบตามจำนวนเงินที่ลูกค้าทำการชำระเข้ามา

สอบถามเงินทันเด้อ Money Thunder

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเงินทันเด้อ

LINE: 

 • Facebook

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562-2564 บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด